Ordrupgaard er et museum for fransk impressionisme med kunstnere som Monet, Degas, Renoir og Gauguin. Dertil kommer en betydelig samling af dansk kunst koncentreret omkring Hammershøi og hans tid – samt skiftende særudstillinger. I parken finder du værker af internationale samtidskunstnere. Eller du kan besøge Finn Juhls verdensberømte hus. Bygninger af Zaha Hadid og Snøhetta understreger museets arkitektoniske profil og optræder som værker i deres egen ret.

Ordrupgaard blev grundlagt af ægteparret Wilhelm og Henny Hansen som en privat kunstsamling. Museet holder fortsat til i stifterparrets herskabshjem, Ordrupgaard, der blev opført i 1918.

 

Læs mere om stifterparret her

Administration

Gertrud Oelsner
Direktør
Geroel@ordrupgaard.dk

Anne-Birgitte Fonsmark
Chefkonsulent
Abford@ordrupgaard.d

Ann-Sophie Skovbakke Lignell
Kommunikations- og marketingschef
Asolig@ordrupgaard.dk

Christel Russell
Butikschef
Cru@ordrupgaard.dk

Dorthe Vangsgaard Nielsen
Overinspektør
Dorvan@ordrupgaard.dk

Thea Juhl Thorup
Publikumskoordinator
Thetho@ordrupgaard.dk

Henrik Schade
Piccolo
Hes@ordrupgaard.dk

Johanne Guttman Andersen
Direktionskonsulent, DPO
Jogan@ordrupgaard.dk

Jørn Olesen
Driftschef
Jkoole@ordrupgaard.dk

Kitten Anne-Marie Hardt Heine
Regnskabsmedarbejder
Kitthe@ordrupgaard.dk

Lone Haudrum
Økonomi- og administrationschef
Lh@ordrupgaard.dk

Malene Anthon
Registrator
Malant@ordrupgaard.dk

Poul Mogens Møller Jørgensen
Koordinator, vagt og opsyn
Pj@ordrupgaard.dk

Rikke Zinck Jensen
Museumsinspektør
Rzj@ordrupgaard.dk

Signe Kristensen Stranddorf
Formidlings-, arrangements- og udstillingskoordinator
Sist@ordrupgaard.dk

 

Studentermedhjælpere

Babette Camelia Honoré
Studentermedhjælper
Bch@ordrupgaard.dk

Emma Amalie Bjerg Simonsen
Studentermedhjælper
Eabs@ordrupgaard.dk

Johannes Peter Nørland Preetzmann
Studentermedhjælper
Jpnp@ordrupgaard.dk

Fakturering foregår elektronisk,
og til offentlige institutioner sendes dette via EAN nr.

Ordrupgaards oplysninger
CVR-nr.: 67117514
EAN-lokationsnummer: 5798000794788
Bank: Danske Bank, Holmens Kanal 2-12 1092 København K
SWIFT: DABADKKK
IBAN: DK6802164069063632

ORDRUPGAARD
Vilvordevej 110
2920 Charlottenlund
ATT: Din kontakt person på Ordrupgaard

Oplys venligst reference

HUSK: Betalingsfrist bør være minimum 30 dage

Ordrupgaard er ved at formulere en grøn politik, der skal være vejledende for det daglige arbejde på museet såvel som for de strategiske indsatser. På basis af det arbejde har vi sammensat et udstillingsprogram for 2022-24, som sætter fokus på udvalgte temaer i dansk kunsthistorie fra de seneste hundrede år.

I forbindelse med udstillingerne arbejder museet blandt andet med følgende principper fra den nye grønne politik: Der laves forsøg med længere udstillingsperioder, hvilket betyder færre udstillingsskift og dermed mindre transport og mindre materialeforbrug til fx udstillingsdesign. Ressourceforbruget begrænses, hvilket fx tilstræbes ved, at vi forsøger at minimere materialeforbrug. Materialer og produkter vælges med omtanke, således at fx miljømærkede varer prioriteres. Persontransport såvel som transport af værker begrænses til det mest nødvendige, idet udstillinger i højere grad baseres på lån fra nærområdet, og at møder med samarbejdspartnere og kurervirksomhed så vidt muligt foregår virtuelt. Den grønne politik er under stadig udvikling, og vi håber på vores gæsters opbakning til arbejdet.

Fremtidens udstillinger skabes efter samme principper som tidligere og med det samme kvalitetsniveau, der er i overensstemmelse med museets ambition om, at mange forskellige brugergrupper oplever mødet med kunsten på Ordrupgaard som vedkommende og udfordrende.

Design:
Moon International

Programmering:
Mediastyle

Projektleder:
Ulla Bjørnholdt Skou

Foto:
Ordrupgaard, Andreas Omvik, Paul Skovbakke, Adam Mørk,  m.f.

MUSEUMSDIREKTØR:
Gertrud Oelsner

VED GENERELLE HENVENDELSER, KONTAKT OS PÅ:
Tlf. 3964 1183
ordrupgaard@ordrupgaard.dk

VED PRESSEHENVENDELSER, KONTAKT VENLIGST:
asolig@ordrupgaard.dk

Vi vil løbende slå ledige stillinger op via nedenstående link.

Af GDPR-hensyn kan vi desværre ikke tage imod ansøgninger via mail.

Her kan du se om der er ledige stillinger, og søge dem. Tryk venligst HER

Oprindelse og ejerforhold

Ordrupgaard blev skabt af direktør for Hafniaetatsråd Wilhelm Hansen, og hustru Henny Hansen og kunne for første gang åbne dørene i 1918. Henny Hansen testamenterede Ordrupgaard og malerisamlingen til staten ved sin død i 1951.
Ordrupgaard har siden 1952 været i statens eje, og stedet åbnede som statsligt museum i 1953.

Hovedopgaver og målsætninger

Ordrupgaard er omfattet af Museumsloven og forpligtet gennem rammeaftale med Kulturministeriets departement. Museet arbejder ud fra følgende definerede mission og vision:

Mission: Ordrupgaard bidrager til indsigt og refleksion gennem berigende og bevægende kunstoplevelser med afsæt i museets unikke samlinger og samlingshjem.

Vision: Bredere brugergrupper oplever mødet med kunsten på Ordrupgaard som vedkommende og udfordrende.

Ordrupgaards hovedopgaver omfatter:

  1. Tilgængeliggørelse og formidling af kulturarven
  2. Forskning
  3. Bevaring af kulturarven

Museumskompleks og udstillingsareal

Ordrupgaard omfatter i dag Hansens-parrets herskabshjem fra 1918 med tilhørende vinterhave og galleri opført på samme tid. I 2005 blev Ordrupgaard udvidet med en markant bygning tegnet af den verdensberømte britisk-irakiske arkitekt Zaha Hadid. Bygningen gav museet fire nye udstillingssale samt et nyt ankomstområde med café- og butiksareal. Senest har Ordrupgaard udvidet med Snøhettas underjordiske bygning fra 2021, der sikrer bevaringen af museets værdifulde samling af fransk kunst for fremtiden. Tre store gallerier i bygningen huser i dag museets franske samling, mens museets særudstillingsareal er blevet udvidet med to sale. Udvidelserne betyder, at Ordrupgaard har forøget sit udstillingsareal fra oprindeligt 459 m2 til nuværende 1.600 m2.

Museet overtog gennem privat donation i 2007 Finn Juhls hus, som ligger på nabogrunden til Ordrupgaard. Huset har siden 2008 indgået som del af det samlede museumstilbud på Ordrupgaard.

Til museet hører desuden en herskabelig park, der danner ramme om museets Kunstpark fra 2013 samt en række småbygninger og oprindelige lysthuse.

Økonomi

Ordrupgaard finansieres af en årlig bevilling på Finansloven. Dertil kommer indtjening gennem entré og andre indtægter samt fondsmidler.
Tallene svinger fra år til år, men i 2022 (som ikke var et fuldt år pga. corona-nedlukning) så tallene således ud:
Statslig bevilling: 15,2 mio. kr. (ex. kompensation for nedlukning).
Entré og andre indtægter: 12,6 mio. kr.
Fondsmidler: 10,5 mio. kr.

Ordrupgaard har gennem årene opnået støtte fra en lang række private fonde i forbindelse med projekter på museet, herunder i særlig grad byggeprojekter, særudstillinger, erhvervelser til museets samling og etableringen af Ordrupgaard kunstpark. Det gælder A.P. Møller Fonden, Augustinus Fonden, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond, Realdania, Nordea-fonden, Det Obelske Familiefond, Ny Carlsbergfondet, 15. Juni Fonden, Villum Fonden – blandt andre.

 

Besøgstal

Museet har i 2022 haft 86.828 besøgende (åbent 11 mdr. pga. corona-nedlukning).

Advisory Board

Som statsligt museum har Ordrupgaard ikke nogen bestyrelse. Ordrupgaard har siden 2010 haft et advisory board, som i dag består af:

Brian Mikkelsen (formand, 2020)
Finn Junge-Jensen (2010)
Fritz Schur (2010)
Maria Rørbye Rønn (2015)
Kenneth Plummer (2010)
Arne Bang Mikkelsen (2010)
Christian Schønau (2015)

Medarbejdere

Ordrupgaard har en medarbejderstab på godt 60 personer, heraf 18 fuldtidsansatte.

Ordrupgaards rammeaftale 2022-2025 kan downloades her

Læs Ordrupgaards aftaletillæg vedr. FN’s Verdensmål her

Ordrupgaards whistleblowerordning

På denne side finder du whistleblowerordningen for Ordrupgaard. Du kan bruge whistleblowerordningen til at gøre opmærksom på ulovlige eller kritisable forhold, der vedrører Ordrupgaard.

Vi skal bede dig om at læse nedenstående information omhyggeligt, inden du indsender din indberetning. Du kan finde alle relevante links nederst på siden.

Du kan benytte whistleblowerordningen, hvis du er ansat eller tidligere har været ansat på Ordrupgaard eller har været (u)lønnet praktikant, eller hvis du har været i betragtning til en stilling på Ordrupgaard, i det omfang indberetningen vedrører oplysninger, der er erhvervet i forbindelse med ansættelsesprocessen eller andre førkontraktlige forhandlinger.

Du kan også benytte ordningen, hvis du er samarbejdspartner (herunder selvstændig erhvervsdrivende og underleverandør) eller ansat hos en samarbejdspartner, som Ordrupgaard har eller har haft et samarbejde med.


Hvilke forhold er omfattet af whistleblowerordningen?

Ordningen omfatter alvorlige forhold om

Indberetninger om overtrædelser af EU-retten (se afgrænsning nedenfor i linket til vejledning til whistleblowere).

strafbare forhold, f.eks. overtrædelse af tavshedspligten, misbrug af økonomiske midler, tyveri, svig, underslæb, bedrageri, bestikkelse mv.

grove eller gentagne overtrædelser af lovgivningen, f.eks. lovgivning om magtanvendelse, forvaltningsloven, databeskyttelseslovgivningen, offentlighedsloven el. lign.

Grove eller gentagne overtrædelser af forvaltningsretlige principper, f.eks. undersøgelsesprincippet, krav om saglighed, magtfordrejningsgrundsætningen og proportionalitet el. lign.

grove eller gentagne overtrædelser af væsentlige interne retningslinjer, f.eks. om tjenesterejser, gaver og regnskabsaflæggelse mv.

grove personrelaterede konflikter på arbejdspladsen, f.eks. grov chikane.

seksuel chikane, f.eks. enhver form for uønsket verbal, ikkeverbal eller fysisk adfærd med seksuelle undertoner med det formål eller den virkning at krænke en persons værdighed, navnlig ved at skabe et truende, fjendtligt, nedværdigende, ydmygende eller ubehageligt klima.

bevidst vildledning af borgere og samarbejdspartnere.

Whistleblowerenheden på Ordrupgaard foretager i hvert enkelt tilfælde en konkret vurdering af, om der er tale om sådanne alvorlige forhold.

Du kan ikke via denne whistleblowerordning indberette forhold om klassificerede oplysninger, der er omfattede af Justitsministeriets cirkulære nr. 10338 af 17. december 2014 om sikkerhedsbeskyttelse af informationer af fælles interesse for landene i NATO eller EU, andre klassificerede informationer samt informationer af sikkerhedsmæssig beskyttelsesinteresse i øvrigt (kaldet “Sikkerhedscirkulæret”).

Hvis du er ansat, skal du være opmærksom på, at du ikke kan anvende ordningen til at indberette om øvrige forhold eller om mindre alvorlige forhold. Disse oplysninger skal som udgangspunkt håndteres via f.eks. nærmeste leder eller din tillidsrepræsentant. Oplysninger om øvrige forhold kan eksempelvis være:

oplysninger om overtrædelser af mindre væsentlige interne retningslinjer om sygefravær, rygning, alkohol, påklædning, brug af kontorartikler mv. og

oplysninger om mindre grove personalerelaterede konflikter på arbejdspladsen.

Falder din indberetning uden for ordningen, vil den blive behandlet som en almindelig henvendelse på Ordrupgaard.

Du bør altid have konkret viden eller begrundet mistanke om, at der er begået sådanne alvorlige forhold, inden du benytter dig af whistleblowerordningen. 


Om anonymitet og fortrolighed

Ordrupgaards whistleblowerordning giver mulighed for anonymt at indsende oplysninger om kritisable forhold til en betroet whistleblowerenhed, som kan undersøge forholdene nærmere.

Via whistleblowersystemet kan du desuden have en opfølgende dialog med whistleblowerenheden. Denne dialog er ligeledes anonym.

Ordrupgaards whistleblowerenhed er forankret i Ordrupgaards administration, og kun sagsbehandlere fra whistleblowerenheden kan tilgå din indberetning.

Hvis du sender oplysninger til whistleblowerordningen fra en computer, der er på Ordrupgaards netværk, eller via linket til den digitale whistleblowerportal på Ordrupgaards hjemmeside, vil dette kunne blive registreret som led i den almindelige logning af brugeraktiviteter på Ordrupgaards netværk. Dette kan undgås ved at taste web-adressen: https://kum-odg.sit-wb.dk direkte i en browser på en privat eller offentlig computer, der ikke er tilkoblet Ordrupgaards netværk.

Hvis du ikke ønsker at indberette direkte til Ordrupgaard, eller hvis du er i tvivl, om din indberetning behandles objektivt af vores whistleblowerenhed, kan du alternativt foretage din indberetning til Datatilsynet, der forestår en ekstern og uafhængig whistleblowerordning.

Ordrupgaard kan helt undtagelsesvis være nødsaget til at indhente og videregive oplysninger om dig, selvom du har valgt ikke at oplyse din identitet eller kontaktoplysninger. Dette vil navnlig kunne være relevant for at afværge forbrydelser, der kan indebære fare for statens sikkerhed eller menneskers liv eller helbred.


Sagsbehandling og kommunikation

Din henvendelse behandles fortroligt og besvares hurtigst muligt af vores whistleblowerenhed.

Når du har indsendt din indberetning, får du en kvittering på, at din henvendelse er modtaget. På kvitteringen er der angivet en 16-cifret nøglekode. Du kan bruge koden til at tilgå whistleblowerportalen, hvor du f.eks. kan tilføje yderligere information til din indberetning, ligesom du kan kommunikere med Ordrupgaards whistleblowerenhed og modtage orientering om behandlingen af din indberetning.  

Whistleblowerenheden kan også kontakte dig via whistleblowerportalen, hvis den f.eks. har opfølgende spørgsmål til brug for behandlingen af indberetningen. Whistleblowerenheden kommunikerer kun med dig via den digitale whistleblowerportal.

Den kommunikation, der foregår på whistlelblowerportalen mellem whistleblowerenheden og dig, er anonym, medmindre du selv oplyser din identitet eller kontaktoplysninger.

Det er vigtigt, at du løbende logger dig ind med den 16-cifrede nøglekode og følger sagens udvikling, herunder svarer på eventuelle spørgsmål fra whistleblowerenheden på whistleblowerportalen, idet det kan have betydning for whistleblowerenhedens muligheder for at behandle din indberetning. Det er derudover vigtigt, at du opbevarer nøglekoden sikkert, da den af sikkerhedsmæssige årsager ikke kan genskabes.

Hvis du mister din kode, kan du ikke tilgå indberetningen på whistleblowerportalen og whistleblowerenheden mister muligheden for at kommunikere med dig.


Juridisk beskyttelse mod repressalier

Du er som whisteblower beskyttet mod repressalier via lov om beskyttelse af whistleblowere. Du vil således ikke kunne blive mødt med repressalier, hvis du har afgivet en indberetning i god tro.


Beskyttelse af dine persondata

I forbindelse med at vi behandler dine oplysninger, giver databeskyttelsesforordningen dig en række rettigheder. Du har f.eks. ret til at bede om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig. I visse tilfælde har du også ret til at bede om at få rettet forkerte oplysninger, ret til at bede om at få slettet oplysninger og ret til at bede om, at whistleblowerenheden begrænser behandlingen af dine oplysninger.

Det er en forudsætning, at du oplyser og bekræfter din identitet, hvis du vil gøre brug af dine rettigheder. Kun i disse tilfælde kan whistleblowerenheden finde dine oplysninger og være sikker på, at oplysningerne sendes til den korrekte modtager.

Vi skal efter databeskyttelsesforordningens artikel 13 give dig en række oplysninger, når vi modtager persondata om dig.

Ordrupgaard er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Kontaktoplysninger på Ordrupgaards databeskyttelsesrådgiver (DPO)

Formålene og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Hvem har adgang til dine oplysninger, og hvem videregiver vi oplysningerne til?

Hvor længe opbevares dine personoplysninger?

Dine rettigheder som registreret

Du kan finde nærmere information om ovennævnte oplysninger i Ordrupgaards privatlivspolitik.

 
Relevante links:

Læs Datatilsynets eksterne whistleblowerordning her 

Lov om beskyttelse af whistleblowere her 

Vejledning om whistleblowerordninger på offentlige arbejdspladser her

Justitsministeriets vejledning til whistleblowere her

Find Ordrupgaards whistleblowerpolitik her

Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed her 

God adfærd i det offentlige her 

Læs Ordrupgaards privatlivspolitik for whistleblowere her


Kontaktoplysninger
:

Ordrupgaard

Vilvordevej 110

2920 Charlottenlund

ordrupgaard@ordrupgaard.dk

tlf. 39641183

Du åbner Ordrupgaards whistleblowerportal på dette link: https://kum-odg.sit-wb.dk

Download og læs 

Ordrupgaards årsrapport 2023

Historik:

Ordrupgaards årsrapport 2022
Download årsrapport 2022 her

Ordrupgaards årsrapport 2021
Download årsrapport 2021 her

Download og læs Ordrupgaards årsrapport 2020
Download årsrapport 2020 her

Download og læs Ordrupgaards årsrapport 2019
Download årsrapport 2019 her

Download og læs Ordrupgaards årsrapport 2018
Download årsrapport 2018 her

Download og læs Ordrupgaards årsrapport 2017
Download årsrapport 2017 her

Download og læs Ordrupgaards årsrapport 2016
Download årsrapport 2016 her

Download og læs Ordrupgaards årsrapport 2015
Download årsrapport 2015 her

Download og læs Ordrupgaards årsrapport 2014
Download årsrapport 2014 her

Download og læs Ordrupgaards årsrapport 2013
Download årsrapport 2013 her

Download og læs Ordrupgaards årsrapport 2012
Download årsrapport 2012 her

Download og læs Ordrupgaards årsrapport 2011
Download årsrapport 2011 her

Download og læs Ordrupgaards årsrapport 2010
Download årsrapport 2010 her

Download og læs Ordrupgaards årsrapport 2009
Download årsrapport 2009 her

Download og læs Ordrupgaards årsrapport 2008.
Download årsrapport 2008 her

Download og læs Ordrupgaards årsrapport 2007.
Download årsrapport 2007 her