Ordrupgaard er et museum for fransk impressionisme med kunstnere som Monet, Degas, Renoir og Gauguin. Dertil kommer en betydelig samling af dansk kunst koncentreret omkring Hammershøi og hans tid – samt skiftende særudstillinger. I parken finder du værker af internationale samtidskunstnere. Eller du kan besøge Finn Juhls verdensberømte hus. Bygninger af Zaha Hadid og Snøhetta understreger museets arkitektoniske profil og optræder som værker i deres egen ret.

Ordrupgaard blev grundlagt af ægteparret Wilhelm og Henny Hansen som en privat kunstsamling. Museet holder fortsat til i stifterparrets herskabshjem, Ordrupgaard, der blev opført i 1918.

 

Læs mere om stifterparret her

MUSEUMSDIREKTØR:
Anne-Birgitte Fonsmark

VED GENERELLE HENVENDELSER, KONTAKT OS PÅ:
Tlf. 3964 1183
ordrupgaard@ordrupgaard.dk

VED PRESSEHENVENDELSER, KONTAKT VENLIGST:
asolig@ordrupgaard.dk

Ordrupgaard er ved at formulere en grøn politik, der skal være vejledende for det daglige arbejde på museet såvel som for de strategiske indsatser. På basis af det arbejde har vi sammensat et udstillingsprogram for 2022-24, som sætter fokus på udvalgte temaer i dansk kunsthistorie fra de seneste hundrede år.

I forbindelse med udstillingerne arbejder museet blandt andet med følgende principper fra den nye grønne politik: Der laves forsøg med længere udstillingsperioder, hvilket betyder færre udstillingsskift og dermed mindre transport og mindre materialeforbrug til fx udstillingsdesign. Ressourceforbruget begrænses, hvilket fx tilstræbes ved, at vi forsøger at minimere materialeforbrug. Materialer og produkter vælges med omtanke, således at fx miljømærkede varer prioriteres. Persontransport såvel som transport af værker begrænses til det mest nødvendige, idet udstillinger i højere grad baseres på lån fra nærområdet, og at møder med samarbejdspartnere og kurervirksomhed så vidt muligt foregår virtuelt. Den grønne politik er under stadig udvikling, og vi håber på vores gæsters opbakning til arbejdet.

Fremtidens udstillinger skabes efter samme principper som tidligere og med det samme kvalitetsniveau, der er i overensstemmelse med museets ambition om, at mange forskellige brugergrupper oplever mødet med kunsten på Ordrupgaard som vedkommende og udfordrende.

Ordrupgaards rammeaftale 2022-2025 kan downloades her

Vi vil løbende slå ledige stillinger op via nedenstående link.

Af GDPR-hensyn kan vi desværre ikke tage imod ansøgninger via mail.

Her kan du se om der er ledige stillinger, og søge dem. Tryk venligst HER

Download og læs Ordrupgaards årsrapport 2022
Download årsrapport 2022 her

Historik:

Download og læs Ordrupgaards årsrapport 2021
Download årsrapport 2021 her

Download og læs Ordrupgaards årsrapport 2020
Download årsrapport 2020 her

Download og læs Ordrupgaards årsrapport 2019
Download årsrapport 2019 her

Download og læs Ordrupgaards årsrapport 2018
Download årsrapport 2018 her

Download og læs Ordrupgaards årsrapport 2017
Download årsrapport 2017 her

Download og læs Ordrupgaards årsrapport 2016
Download årsrapport 2016 her

Download og læs Ordrupgaards årsrapport 2015
Download årsrapport 2015 her

Download og læs Ordrupgaards årsrapport 2014
Download årsrapport 2014 her

Download og læs Ordrupgaards årsrapport 2013
Download årsrapport 2013 her

Download og læs Ordrupgaards årsrapport 2012
Download årsrapport 2012 her

Download og læs Ordrupgaards årsrapport 2011
Download årsrapport 2011 her

Download og læs Ordrupgaards årsrapport 2010
Download årsrapport 2010 her

Download og læs Ordrupgaards årsrapport 2009
Download årsrapport 2009 her

Download og læs Ordrupgaards årsrapport 2008.
Download årsrapport 2008 her

Download og læs Ordrupgaards årsrapport 2007.
Download årsrapport 2007 her

I slutningen af 2009 blev Ordrupgaards advisory board etableret. Medlemmerne af boardet er:

Brian Mikkelsen. Formand, adm. direktør for Dansk Erhverv

Finn Junge-Jensen. Næstformand, tidligere rektor for CBS

Bodil Nyboe Andersen, tidligere nationalbankdirektør

Arne Bang Mikkelsen, tidligere adm. direktør for Bella Center

Kenneth Plummer, CEO i M2FILM

Fritz Schur, adm. direktør Fritz Schur Gruppen

Christian Schønau, Hofchef

Maria Rørbye Rønn, generaldirektør for DR

Med deres ekspertise inden for en bred vifte af områder rådgiver medlemmerne Ordrupgaard i arbejdet med museets strategiske udvikling og samarbejde med erhvervslivet.

Medlemmerne af Ordrupgaards advisory boardet virker også som ambassadører for museet.

Fakturering foregår elektronisk
og til offentlige institutioner sendes dette via EAN nr.

Ordrupgaards oplysninger
CVR-nr.: 67117514
EAN-lokationsnummer: 5798000794788
Bank: Danske Bank, Holmens Kanal 2-12 1092 København K
SWIFT: DABADKKK
IBAN: DK6802164069063632

ORDRUPGAARD
Vilvordevej 110
2920 Charlottenlund
ATT: Din kontakt person på Ordrupgaard

Oplys venligst reference

HUSK: Betalingsfrist bør være minimum 30 dage

Design:
Moon International

Programmering:
Mediastyle

Projektleder:
Ulla Bjørnholdt Skou

Foto:
Ordrupgaard, Andreas Omvik, Paul Skovbakke, Adam Mørk,  m.f.

Ordrupgaards whistleblowerordning

På denne side finder du whistleblowerordningen for Ordrupgaard. Du kan bruge whistleblowerordningen til at gøre opmærksom på ulovlige eller kritisable forhold, der vedrører Ordrupgaard.

Vi skal bede dig om at læse nedenstående information omhyggeligt, inden du indsender din indberetning. Du kan finde alle relevante links nederst på siden.

Du kan benytte whistleblowerordningen, hvis du er ansat eller tidligere har været ansat på Ordrupgaard eller har været (u)lønnet praktikant, eller hvis du har været i betragtning til en stilling på Ordrupgaard, i det omfang indberetningen vedrører oplysninger, der er erhvervet i forbindelse med ansættelsesprocessen eller andre førkontraktlige forhandlinger.

Du kan også benytte ordningen, hvis du er samarbejdspartner (herunder selvstændig erhvervsdrivende og underleverandør) eller ansat hos en samarbejdspartner, som Ordrupgaard har eller har haft et samarbejde med.


Hvilke forhold er omfattet af whistleblowerordningen?

Ordningen omfatter alvorlige forhold om

Indberetninger om overtrædelser af EU-retten (se afgrænsning nedenfor i linket til vejledning til whistleblowere).

strafbare forhold, f.eks. overtrædelse af tavshedspligten, misbrug af økonomiske midler, tyveri, svig, underslæb, bedrageri, bestikkelse mv.

grove eller gentagne overtrædelser af lovgivningen, f.eks. lovgivning om magtanvendelse, forvaltningsloven, databeskyttelseslovgivningen, offentlighedsloven el. lign.

Grove eller gentagne overtrædelser af forvaltningsretlige principper, f.eks. undersøgelsesprincippet, krav om saglighed, magtfordrejningsgrundsætningen og proportionalitet el. lign.

grove eller gentagne overtrædelser af væsentlige interne retningslinjer, f.eks. om tjenesterejser, gaver og regnskabsaflæggelse mv.

grove personrelaterede konflikter på arbejdspladsen, f.eks. grov chikane.

seksuel chikane, f.eks. enhver form for uønsket verbal, ikkeverbal eller fysisk adfærd med seksuelle undertoner med det formål eller den virkning at krænke en persons værdighed, navnlig ved at skabe et truende, fjendtligt, nedværdigende, ydmygende eller ubehageligt klima.

bevidst vildledning af borgere og samarbejdspartnere.

Whistleblowerenheden på Ordrupgaard foretager i hvert enkelt tilfælde en konkret vurdering af, om der er tale om sådanne alvorlige forhold.

Du kan ikke via denne whistleblowerordning indberette forhold om klassificerede oplysninger, der er omfattede af Justitsministeriets cirkulære nr. 10338 af 17. december 2014 om sikkerhedsbeskyttelse af informationer af fælles interesse for landene i NATO eller EU, andre klassificerede informationer samt informationer af sikkerhedsmæssig beskyttelsesinteresse i øvrigt (kaldet “Sikkerhedscirkulæret”).

Hvis du er ansat, skal du være opmærksom på, at du ikke kan anvende ordningen til at indberette om øvrige forhold eller om mindre alvorlige forhold. Disse oplysninger skal som udgangspunkt håndteres via f.eks. nærmeste leder eller din tillidsrepræsentant. Oplysninger om øvrige forhold kan eksempelvis være:

oplysninger om overtrædelser af mindre væsentlige interne retningslinjer om sygefravær, rygning, alkohol, påklædning, brug af kontorartikler mv. og

oplysninger om mindre grove personalerelaterede konflikter på arbejdspladsen.

Falder din indberetning uden for ordningen, vil den blive behandlet som en almindelig henvendelse på Ordrupgaard.

Du bør altid have konkret viden eller begrundet mistanke om, at der er begået sådanne alvorlige forhold, inden du benytter dig af whistleblowerordningen. 


Om anonymitet og fortrolighed

Ordrupgaards whistleblowerordning giver mulighed for anonymt at indsende oplysninger om kritisable forhold til en betroet whistleblowerenhed, som kan undersøge forholdene nærmere.

Via whistleblowersystemet kan du desuden have en opfølgende dialog med whistleblowerenheden. Denne dialog er ligeledes anonym.

Ordrupgaards whistleblowerenhed er forankret i Ordrupgaards administration, og kun sagsbehandlere fra whistleblowerenheden kan tilgå din indberetning.

Hvis du sender oplysninger til whistleblowerordningen fra en computer, der er på Ordrupgaards netværk, eller via linket til den digitale whistleblowerportal på Ordrupgaards hjemmeside, vil dette kunne blive registreret som led i den almindelige logning af brugeraktiviteter på Ordrupgaards netværk. Dette kan undgås ved at taste web-adressen: https://kum-odg.sit-wb.dk direkte i en browser på en privat eller offentlig computer, der ikke er tilkoblet Ordrupgaards netværk.

Hvis du ikke ønsker at indberette direkte til Ordrupgaard, eller hvis du er i tvivl, om din indberetning behandles objektivt af vores whistleblowerenhed, kan du alternativt foretage din indberetning til Datatilsynet, der forestår en ekstern og uafhængig whistleblowerordning.

Ordrupgaard kan helt undtagelsesvis være nødsaget til at indhente og videregive oplysninger om dig, selvom du har valgt ikke at oplyse din identitet eller kontaktoplysninger. Dette vil navnlig kunne være relevant for at afværge forbrydelser, der kan indebære fare for statens sikkerhed eller menneskers liv eller helbred.


Sagsbehandling og kommunikation

Din henvendelse behandles fortroligt og besvares hurtigst muligt af vores whistleblowerenhed.

Når du har indsendt din indberetning, får du en kvittering på, at din henvendelse er modtaget. På kvitteringen er der angivet en 16-cifret nøglekode. Du kan bruge koden til at tilgå whistleblowerportalen, hvor du f.eks. kan tilføje yderligere information til din indberetning, ligesom du kan kommunikere med Ordrupgaards whistleblowerenhed og modtage orientering om behandlingen af din indberetning.  

Whistleblowerenheden kan også kontakte dig via whistleblowerportalen, hvis den f.eks. har opfølgende spørgsmål til brug for behandlingen af indberetningen. Whistleblowerenheden kommunikerer kun med dig via den digitale whistleblowerportal.

Den kommunikation, der foregår på whistlelblowerportalen mellem whistleblowerenheden og dig, er anonym, medmindre du selv oplyser din identitet eller kontaktoplysninger.

Det er vigtigt, at du løbende logger dig ind med den 16-cifrede nøglekode og følger sagens udvikling, herunder svarer på eventuelle spørgsmål fra whistleblowerenheden på whistleblowerportalen, idet det kan have betydning for whistleblowerenhedens muligheder for at behandle din indberetning. Det er derudover vigtigt, at du opbevarer nøglekoden sikkert, da den af sikkerhedsmæssige årsager ikke kan genskabes.

Hvis du mister din kode, kan du ikke tilgå indberetningen på whistleblowerportalen og whistleblowerenheden mister muligheden for at kommunikere med dig.


Juridisk beskyttelse mod repressalier

Du er som whisteblower beskyttet mod repressalier via lov om beskyttelse af whistleblowere. Du vil således ikke kunne blive mødt med repressalier, hvis du har afgivet en indberetning i god tro.


Beskyttelse af dine persondata

I forbindelse med at vi behandler dine oplysninger, giver databeskyttelsesforordningen dig en række rettigheder. Du har f.eks. ret til at bede om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig. I visse tilfælde har du også ret til at bede om at få rettet forkerte oplysninger, ret til at bede om at få slettet oplysninger og ret til at bede om, at whistleblowerenheden begrænser behandlingen af dine oplysninger.

Det er en forudsætning, at du oplyser og bekræfter din identitet, hvis du vil gøre brug af dine rettigheder. Kun i disse tilfælde kan whistleblowerenheden finde dine oplysninger og være sikker på, at oplysningerne sendes til den korrekte modtager.

Vi skal efter databeskyttelsesforordningens artikel 13 give dig en række oplysninger, når vi modtager persondata om dig.

Ordrupgaard er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Kontaktoplysninger på Ordrupgaards databeskyttelsesrådgiver (DPO)

Formålene og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Hvem har adgang til dine oplysninger, og hvem videregiver vi oplysningerne til?

Hvor længe opbevares dine personoplysninger?

Dine rettigheder som registreret

Du kan finde nærmere information om ovennævnte oplysninger i Ordrupgaards privatlivspolitik.

 
Relevante links:

Læs Datatilsynets eksterne whistleblowerordning her 

Lov om beskyttelse af whistleblowere her 

Vejledning om whistleblowerordninger på offentlige arbejdspladser her

Justitsministeriets vejledning til whistleblowere her

Find Ordrupgaards whistleblowerpolitik her

Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed her 

God adfærd i det offentlige her 

Læs Ordrupgaards privatlivspolitik for whistleblowere her


Kontaktoplysninger
:

Ordrupgaard

Vilvordevej 110

2920 Charlottenlund

ordrupgaard@ordrupgaard.dk

tlf. 39641183

Du åbner Ordrupgaards whistleblowerportal på dette link: https://kum-odg.sit-wb.dk